top of page
  • Arriva Agency

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie epidemii.


źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 21.08.2020


W związku z przedłużającym się stanem epidemicznym na terenie całego kraju oraz gwałtownym rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) a także działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Polski oraz innych państw, oraz


Uwzględniając problemy związane z czasowymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek oświaty, w tym morskich jednostek edukacyjnych, a także tymczasowymi ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli, oraz


Mając na uwadze ograniczenia funkcjonowania urzędów i ich dostępności dla obywateli wprowadzone przez Radę Ministrów, oraz


Mając na uwadze znaczące utrudnienia odnawiania dyplomów, i świadectw przeszkolenia przez marynarzy, a także świadectw zdrowia, oraz uwzględniając trudna sytuacje marynarzy, którzy ze względu na stan epidemiczny mają trudności z powrotem do kraju oraz odnowieniem posiadanych dokumentów, oraz


Kierując się wytycznymi określonymi w piśmie okólnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej Nr 4204/Add.5 z dnia 17 marca 2020 r. dotyczącego wytycznych w zakresie certyfikacji marynarzy, oraz


Biorąc pod uwagę wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wprowadza następujące wytyczne dla marynarzy, armatorów oraz urzędów morskich, a także do wiadomości administracji innych państw i służb kontrolnych.


Marynarze których dyplomy lub świadectwa przeszkoleń utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, a spełniają warunki do odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia, mogą składać wnioski w siedzibie urzędów morskich lub w formie elektronicznej, pod warunkiem przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem (potwierdzające zgodność dokumentów z oryginałami). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich.


1. Przedłużenie terminu ważność dokumentów marynarzy


1.1. Świadectwa przeszkolenia, które są odnawiane na podstawie ukończonego przeszkolenia uaktualniającego:

  • świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

  • Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego

  • Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (zintegrowane)

  • Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

  • Świadectwo ratownika

  • Świadectwo starszego ratownika

  • Świadectwo przeszkolenia w zakresie opieki medycznej nad chorym

i które utraciły ważność dnia 1 lutego 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów, pozostają ważne do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.


1.2. Dyplomy których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu, pozostają ważne do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.


1.3. Uchylony


1.4. Powyższe przedłużenie ważności dotyczy w szczególności marynarzy, którzy przebywają obecnie na statkach, a z uwagi na wprowadzone ograniczenia mają trudności z powrotem do kraju i nie mogą odnowić dyplomu lub świadectw przeszkolenia.


1.5. Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności takiego przedłużenia, w sytuacji zmniejszenia ryzyka epidemicznego i zniesienia stanu epidemii na terenie kraju, marynarze posiadający przedłużone w tym trybie dokumenty powinni w miarę możliwości niezwłocznie uzupełnić wszystkie wymagane braki, w celu przedłużenia terminu ważności posiadanych dokumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia.


1.6. Marynarze, którzy znajdują się na terenie kraju, a ich dyplomy lub świadectwa utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność powinni niezwłocznie odnowić swoje dokumenty, przy najbliższej możliwej okoliczności.


2. Przedłużenie terminu ważności dokumentów pilotów morskich


2.1. Osoby, których dyplomy pilotów morskich lub uprawnienia pilotowe utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, a spełniają warunki do odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia, mogą składać wnioski do urzędów morskich w formie elektronicznej, pod warunkiem przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem (potwierdzające zgodność dokumentów z oryginałami). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich.


2.2. Dyplomy i uprawnienia pilotowe, których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu lub uprawnienia, pozostają ważne do 1 września 2020 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.


3. Świadectwo zdrowia


3.1. Świadectwo zdrowia wydane przez uprawnionego lekarza (uznanego przez administracje morską), które utraciło lub utraci ważność od dnia 1 marca 2020 r., zachowuje ważność do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-193.


3.2. Marynarz jest obowiązany posiadać takie świadectwo zdrowia z niekatulaną datą ważności i uzyskać nowe świadectwo zdrowia tak szybko jak to będzie możliwe.


4. Przedłużenie kontraktów


4.1. Armatorzy lub agencje zatrudnienia (działające w imieniu armatora), którzy napotykają problemy z repatriacją marynarzy po upływie terminu określonego w marynarskiej umowie o pracę (sporządzonej zgodnie z Konwencją MLC) mogą, indywidualnie w każdym przypadku, przedłużyć ważność umowy na maksymalny okres trzech miesięcy. Okres ten może ewentualnie zostać przedłużony na kolejne okresy, jeżeli sytuacja spowodowana epidemią uniemożliwi repatriację.


4.2. Niezależnie od powyższego, działania związane z repatriacją powinny być dokonane przy najbliższej okazji.


4.3. W przypadku konieczności przedłużenia marynarskiej umowy o pracę, należy sporządzić do niej aneks, w którym marynarzowi zapewnia się takie same warunki pracy, jak w umowie.


4.4. Armatorzy statków pod polską banderą oraz agencje zatrudnienia wysyłające marynarzy do pracy na statkach pod polską banderą, w przypadku skorzystania z takiego przedłużenia marynarskich umów o pracę, proszeni się o przekazanie danych marynarza / marynarzy, w tym danych dotyczących bieżących okresów umowy, dyrektorom urzędów morskich właściwym dla miejsca rejestracji statku, na adresy e-mail Inspektoratów Państwa Bandery.


Postanowienia końcowe


5.1. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak uzgodnień międzynarodowych w tym zakresie przedłużenie ważności świadectw może nie być akceptowane przez wszystkie administracje morskie. W związku z powyższym w przypadku wątpliwości co do stosowania powyższych wytycznych lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z urzędami morskimi.


5.2. Powyższe wytyczne mają zastosowanie do dyplomów i świadectw przeszkolenia wydanych przez polską administrację morską, a także świadectw zdrowia wydanych przez lekarzy uznanych przez polską administrację . Wytyczne te mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Wytyczne mogą ulec modyfikacji lub zostać cofnięte z uwagi na przyjmowane decyzje, dyrektywy lub inne akty na poziomie Unii Europejskiej lub Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W takiej sytuacji wytyczne zostaną stosownie zaktualizowane lub wycofane.


5.3. Ewentualne pytania ii w sprawie przedłużania dokumentów marynarzy proszę kierować na adresy mailowe urzędów morskich dedykowane w tych sprawach:

  • Urząd Morski w Gdyni - wdm.gdynia@umgdy.gov.pl

  • Urząd Morski w Szczecinie - wdm1@ums.gov.pl

5.4. Aktualne informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych urzędów morskich www.umgdy.gov.pl oraz www.ums.gov.pl.

66 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page