• Arriva Agency

Pierwsza Pomoc Medyczna / First Aid


Praca na statku w nieprzyjaznych warunkach i w otoczeniu skomplikowanych w obsłudze urządzeń stanowi źródło wielkiego zagrożenia dla zdrowia i życia członków załogi. Niebezpieczeństwo zwiększa się się w sytuacjach awaryjnych, czasami przybierając ekstremalną formę w przypadku pożaru, utraty stateczności lub pływalności statku.

Marynarze często stają przed potrzebą pomocy innym, którzy odnieśli obrażenia, stracili przytomność, ulegli hipotermii po opuszczeniu statku itp. W takich sytuacjach sekundy odgrywają decydującą rolę w życiu ofiary.

Nasze programy szkoleniowe na statkach Arriva Shipping obejmują znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy, zakładania opatrunków, unieruchamiania w przypadkach załamań, sztucznego oddychania, masażu serca itp.

Jeśli chcesz pogłębić specjalistyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i przygotowywania specjalistycznych programów szkoleniowych, wybierz jeden z najpopularniejszych kierunków w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Od 2020 r. możesz studiować Bezpieczeństwo Morskie, gdzie dowiesz się więcej na temat kwalifikacji załóg morskich oraz zarządzania procesami szkoleniowymi w sektorze związanym z gospodarką morską.


---------------------------------


Working on a ship in hostile conditions and the environment of complex equipment is a source of great danger to the life and health of seafarers. It is compounded in emergencies, sometimes taking the extreme form in the event of a fire, loss of stability or buoyancy of the ship.

Seafarers often face the need to help others who have suffered injuries, lost consciousness, succumbed to hypothermia after abandoning the ship, etc. In such situations, seconds play a decisive role in the life of the victim.

Our Arriva onboard training programs are covering knowledge of the basic principles of first aid, dressing, fracture protection, artificial respiration, heart massage, etc

If you are interested in deepening specialist knowledge in the field of first aid and onboard training programs, choose one of the most popular fields of study at the University of Security. From 2020, you can also study Maritime Security, where you will learn more about the qualifications of maritime crews and training process management.
27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie